Vedtægter for Lytterforeningen Radio Sydvest.

§ 1

Foreningens navn er Radio Sydvest. Dens hjemsted er Tønder Kommune. Foreningen er stiftet i september 1991

§ 2

Stk. 1. Foreningens formål er at drive en upolitisk og uafhængig lokalradio i den sydligste del af Sønderjylland. Lokalradioen skal bringe stof af almen karakter, som har interesse for egnens borgere, i henhold til lov om lokalradiovirksomhed

§ 3

Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle personer, som har interesse for lokalradioens virke. Ligeledes kan optages foreninger, firmaer og interesseorganisationer. Alle optagne medlemmer skal vedkende sig nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund dertil. Det medlem der udelukkes, Kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 4

Stk. 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales første gang for personlige medlemmer, husstand, Foreninger, firmaer og interesseorganisationer ved indmeldelsen og derefter hvert år.

§ 5

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og meddeles i radio Sydvest med mindst 10 dages varsel

Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, sendes til Radio Sydvest, Hedevej 21A 6240 Løgumkloster og skal være radioen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal af fremmødte medlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. på generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig flertal ( over halvdelsen af de afgivne gyldige stemmer – blanke stemmer tæller ikke med i afgørelsen ), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.

Stk. 5. der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af dirigenten.

§6

Den ordinære generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

3.       Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4.       Behandling af indkomne forslag

5.       valg af bestyrelse

6.       Eventuel

§7

Stk. 1. ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsordnen.

Stk. 2. ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 8

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, den vælges for 2 år med 2 medlemmer i lige år og 3 medlemmer i ulige år.

Stk. 1a. 2 revisorer og 1 revisor suppleant vælges for 1 år ad gangen

Stk. 2. foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, slag, pantsætning og optagelse af lån eller, forpligtende samarbejde af den samlede bestyrelse.

Stk. 3. vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer for forslaget.

Stk. 4. der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste bestyrelses møde

Stk. 5. bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og sekretær og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 9

Stk. 1. foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgående forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelse

Stk. 3. foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 10

Stk. 1. foreningens regnskabsår følger kalenderåret og senest 1. februar afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisoren

Stk. 2. Regnskabsmæssig og bilagsmæssig revision foretages af to af generalforsamlingens valgte revisorer.

§ 11

Stk. 1. beslutningen om foreningens ophør, kan kun træffes på en, med det formål, særlig indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte afgivne gyldige stemmer.

Stk. 2. i tilfælde af foreningens ophør træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue, der dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål.

Stk. 3. foreningens bestyrelse kan ikke træde tilbage før afviklingen af formue m.m. er effektueret.

Vedtaget som ny vedtægt på generalforsamlingen den 13. marts 2014

Dermed bortfalder foreningens vedtægt fra den 1. marts 2011.