RADIO SYDVEST
Hedevej 21 A
6240 LØGUMKLOSTER

CVR-nummer: 25 19 82 12

ÅRSREGNSKAB

1. januar 2018 til 31. december 2018

BESTYRELSENS GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET

Dette regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018 giver efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af lokalradioens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat.

Vi kan desuden bekræfte:

– At ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte,

– At der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet,

– At der ikke verserer retssager, eller andre krav, som må tillægges betydning for bedømmelse af lokalradioens økonomiske stilling,

– At der ikke efter 31. december 2018 er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for lokalradioens økonomiske stilling, og

– At vi ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er udtrykt i dette.

Løgumkloster, den 12. marts 2019.

Birthe Thomsen Dagny Jessen
Formand

Inge Marie Rahr Jens Jørgen Petersen
Næstformand – Kasserer – sekretær

___________________
Vera Lassen

REVISORPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for Radio Sydvest for perioden 01.01.2018 – 31.12.2018

Radioens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at afgive en konklusion på årsregnskabet.

Den udførte revision:
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er retvisende i alle væsentlige henseender.
Herudover er revisionen udført i overensstemmelse med tilsagnsbrevet samt §35 til §40 i Bekendtgørelse nr. 881 af 17. september 2009 om lokal radio- og fjernsynsvirksomhed.

Ved en revision udføres på testbasis undersøgelse af beviser, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. En revision omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Forbehold:
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysninger:

Radioen har i regnskabsåret modtaget driftstilskud på kr. 139.280,12 kr. Tilskuddet gives til maksimum 15 radiotimer pr. uge á kr. 178. Der har været mindst 15 timer sendevirksomhed pr. uge i år 2018, så modtagelsen af driftstilskuddet må findes at være i orden.

Konklusion:
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af stationens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultatet.

Løgumkloster, den 18. marts 2019.

__________________ _______________
Esther Lautrup Jessen Svend Frost
Revisor Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Eventuel beholdning af ubrugte bankohæfter pr. 31.12.2018 er ikke indtægtsført

Driftsmidler afskrives lineært over 5 år.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2018.

Radio Sydvest  
RESULTATOPGØRELSE 1/1 – 31/12 2018.
20182017
INDTÆGTER:
Kontingenter41550,0041600,00
Lytterhilsner0,00400,00
Støtte200,000,00
Kulturministeriet139280,12129104,00
Salg af diverse0,00200,00
Pengegaver til jubilæum4100,000,00
Renteindtægter989,121151,39
Arrangement – jul0,002273,50
Jubilæumsfesten-23395,660,00
Radiobanko salg324854,00365319,00
Præmie-246800,00-280050,00
Kørsel-9450,00-10650,00
Indkøb af bankohæfter-12032,38-19461,13
INDTÆGTER i alt219295,20229886,76
Årets underskud2133,49
BALANCE221428,69229886,76
Radio Sydvest
20182017
UDGIFTER:
Husleje-28600,00-31200,00
KODA-68917,68-67838,16
Gramex-33150,52-32631,92
Frekvenstilladelse-1330,000,00
Sendesamvirke-5000,00-1200,00
Telefon – telefax – internet-4309,43-3787,95
Porto/frimærker-6291,00-5561,50
Kontorartikler-2120,80-2851,59
EL-34373,72-30611,73
Kontingent/abonnement-782,40-1036,40
Vedligeholdelse-481,75-1132,37
CD – minidiske-2700,00-2521,27
Møder/sommerfest/julefrokost-1789,15-1975,57
Personaleudgifter-4512,78-5017,33
Gaver og blomster-600,00-1195,00
Nyanskaffelser-8247,090,00
Rengøring-370,50-357,10
EDB udgifter-423,50-280,00
Forsikring-7751,18-7051,39
Småanskaffelser0,00-50,00
Generalforsamling-2532,75-2701,30
Bogf. Omkostninger-4446,00-4692,00
Afskrivning0,00-19128,84
Gebyrer-1200,00-680,00
Omkostn. Girokort-1498,440,00
Kassedifference0,000,00
UDGIFTER i alt-221428,69-223501,42
Årets overskud-6385,34
BALANCE-221428,69229886,76
Radio Sydvest
BALANCEAKTIVER
20182017
OMSÆTNINGSAKTIVER:
Kassebeholdning13550,5012276,00
Spk. Bredebro drift17452,3617803,33
Spk. Bredebro opsp. EL32246,5127635,10
Spk. Bredebro garanti kapital20000,0020000,00
Spk. Bredebro jubi-konto26113,3839098,74
Tilgode mons1433,931144,76
Tilgiode bankosalg16069,0016942,00
Forudbetalt husleje2600,002600,00
OMSÆTNINGSAKTIVER i alt129465,68137499,93
AKTIVER i alt129465,68137499,93
BALANCEPASSIVER
20182017
EGENKAPITAL
Formue primo118307,21111921,87
Årets resultat-2133,496385,34
EGENKAPITAL i alt116173,72118307,21
GÆLD:
Skyldige bankopræmie4200,004800,00
Skyldig EL9091,966957,32
Skyldig omkostninger0,007435,00
GÆLD i alt13291,9619192,32
PASSIVER i alt129465,68137499,93