RADIO SYDVEST
Hedevej 21 A
6240 LØGUMKLOSTER

CVR-nummer: 25 19 82 12

ÅRSREGNSKAB

1. januar 2021 til 31. december 2021

BESTYRELSENS GODKENDELSE AF ÅRSREGNSKABET

Dette regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2021 giver efter vor opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af lokalradioens aktiver og passiver, dens økonomiske stilling samt resultat.

Vi kan desuden bekræfte:

– At ingen aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de i årsregnskabet anførte,

– At der ikke foreligger veksel-, kautions-, garanti- eller andre eventuelle forpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet,

– At der ikke verserer retssager, eller andre krav, som må tillægges betydning for bedømmelse af lokalradioens økonomiske stilling,

– At der ikke efter 31. december 2021 er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for lokalradioens økonomiske stilling, og

– At vi ikke er bekendt med yderligere forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er udtrykt i dette.

Løgumkloster, den 21. marts 2019.

Birthe Thomsen
Formand

Inge Marie Rahr
Kasserer – sekretær

 

RADIO SYDVEST
Resultatopgørelse 1. januar – 31. december 2021:
20212020
INDTÆGTER:
Kontingenter42680,0039800,00
Lytterhilsner49,600,00
Støtte2500,00
Kulturministeriet141276,00133028,50
Strømpenge/Sendesamvirke4500,000,00
Renteindtægter500,00607,74
Radiobanko salg412972,00444283,00
Præmier-293100,00-263700,00
Kørsel0,00-4300,00
Indkøb af bankohæfter0,00-12245,00
Nyt bankosystem-687,50-1697,69
Diff. Bankosalg0,00-1,00
INDTÆGTER i alt308440,10335775,55
Året underskud
BALANCE308440,10335775,55
UDGIFTER:
Husleje-31200,00-31200,00
Koda-70237,44-69909,84
Gramex-40379,56-40301,92
Sendesamvirke-16000,00-12000,00
Rep af antenne0-0,00
Telefon/telefax/internet-4369,02-4571,82
Porto/frimærker-3357,00-5020,00
Kontorartikler-2374,00-4039,80
El-31675,73-25969,08
Kontingent/abonnement-917,40-834,00
Vedligeholdelse-24001,45-991,40
CD – minidiske-3991,00-40,00
Møder/sommerfest-3012,50-1561,00
Personaleudgifter-3382,00-9823,16
Gaver – blomster-892,00-4229,50
Nyanskaffelser-175,00-957,00
Rengøring-607,30-1843,00
EDB-udgifter-199,20-0,00
Forsikring-10171,87-9542,18
Småanskaffelser0,00-755,00
Generalforsamling-2716,25-1268,75
Bogføringsomkostninger-6831,00-3402,00
Negativ renter-685,19-209,56
Gebyrer-1500,00-1500,00
MobilePay gebyr-3367,45-1263,00
Omkostning girokort00
Kassediff.00
-262042,36-231232,01
Årets overskud-46397,74-104543,54
BALANCE308440,10335775,55
RADIO SYDVEST
BALANCE
AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER20212020
Kassebeholdning7764,5011204,50
Spk. Bredebro drift8069,916617,19
Spk. Bredebro opsp. EL165535,94159514,84
Spk. Bredebro garanti kapital20000,0020000,00
Spk. Bredebro jubi kto.15007,268007,26
Spk. Bredebro MobilePay kto.42525,513037,02
MobilePay kto.0,00690,00
Tilgode moms1184,251248,78
Tilgode bankosalg00
Forudbetalt husleje2600,002600,00
OMSÆTNINGSAKTIVER i alt262687,37212919,59
PASSIVER
EGENKAPITAL20212020
Formue primo 01.01.2021205224,90100681,36
Årets resultat46397,74104543,54
EGENKAPITAL 31.12.2021251622,64205224,90
GÆLD:
Skyldig Bankopræmie0,00400,00
Skyldig EL10568,587203,90
Skyldige omkostninger496,1590,79
Gæld i alt11064,737694,69
PASSIVER i alt262687,37212919,59